0

Korzystamy z Cookies. Przeglądając stronę zgadzasz się na zapis Cookie na Twoim urządzeniu.

close

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO BUTIKJUSTA.PL
SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie
jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka
prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych
oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie
Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Butik
Justa Justyna Kwak ul.Św.Jacka 58 e , 44-280 Rydułtowy e mail butikjusta@gmail.com, tel 534856442
zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub

„Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie
związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę
lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem
– niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w
Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do
zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z
Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w
takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z
Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych
wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w
Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych
osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych
w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi
Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane
przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez
niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem
celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne
i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych
lub organizacyjnych.

1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub
wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i
uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu
przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i
rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach
Sklepu Internetowego.
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim
zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane
dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą,
jest dzieckiem.
2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co
najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy
przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora
są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania
danych osobowych przez Administratora.
3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez
Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie
Internetowym lub przez Administratora.
3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w następujących
celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:
Cel przetwarzania
danych

Podstawa prawna
przetwarzania danych Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy
Sprzedaży lub
umowy o
świadczenie Usługi
Elektronicznej lub
podjęcie działań na
żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed
zawarciem w/w
umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia RODO
(wykonanie umowy) –
przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy

Dane są przechowywane przez okres
niezbędny do wykonania, rozwiązania lub
wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy
Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej.

Marketing
bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO
(prawnie uzasadniony interes
administratora) –
przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres przedawnienia
roszczeń Administratora w stosunku do
osoby, której dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez Administratora

interesów Administratora –
polegających na dbaniu o
interesy i dobry wizerunek
Administratora, jego Sklepu
Internetowego oraz dążeniu
do sprzedaży Produktów

działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy prawa, w
szczególności Kodeksu Cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a
dla Umowy Sprzedaży dwa lata).
Administrator nie może przetwarzać danych
w celu marketingu bezpośredniego w
przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu
w tym zakresie przez osobę, której dane
dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia RODO
(zgoda) – osoba, której dane
dotyczą, wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach
marketingowych przez
Administratora

Dane przechowywane są do momentu
wycofania zgody przez osobę, której dane
dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w
tym celu.

Wyrażenie przez
Klienta opinii o
zawartej Umowie
Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia RODO –
osoba, której dane dotyczą,
wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych
osobowych w celu wyrażenia
opinii

Dane przechowywane są do momentu
wycofania zgody przez osobę, której dane
dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w
tym celu.

Prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia RODO w zw.
z art. 74 ust. 2 ustawy o
rachunkowości tj. z dnia 30
stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018
r. poz. 395) – przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze

Dane są przechowywane przez okres
wymagany przepisami prawa nakazującymi
Administratorowi przechowywanie ksiąg
rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku obrotowym, którego
dane dotyczą).

Ustalenie,
dochodzenie lub
obrona roszczeń jakie
może podnosić
Administrator lub
jakie mogą być
podnoszone wobec
Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO
(prawnie uzasadniony interes
administratora) –
przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych
interesów Administratora –
polegających na ustaleniu,
dochodzeniu lub obronie
roszczeń, jakie może podnosić
Administrator lub jakie mogą
być podnoszone wobec
Administratora

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres przedawnienia
roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec
Administratora (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń wobec
Administratora wynosi sześć lat).

Korzystanie ze strony
Sklepu
Internetowego i
zapewnienie jej

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO
(prawnie uzasadniony interes
administratora) –
przetwarzanie jest niezbędne

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres przedawnienia
roszczeń Administratora w stosunku do

prawidłowego
działania

do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych
interesów Administratora –
polegających na prowadzeniu
i utrzymaniu strony Sklepu
Internetowego

osoby, której dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy prawa, w
szczególności Kodeksu Cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a
dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

Prowadzenie
statystyk i analiza
ruchu w Sklepie
Internetowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO
(prawnie uzasadniony interes
administratora) –
przetwarzanie jest niezbędne
do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych
interesów Administratora –
polegających na prowadzeniu
statystyk i analizie ruchu w
Sklepie Internetowym celem
poprawy funkcjonowania
Sklepu Internetowego i
zwiększenia sprzedaży
Produktów

Dane są przechowywane przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu
realizowanego przez Administratora, nie
dłużej jednak niż przez okres przedawnienia
roszczeń Administratora w stosunku do
osoby, której dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez Administratora
działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy prawa, w
szczególności Kodeksu Cywilnego
(podstawowy termin przedawnienia dla
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a
dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów
Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak
np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta
wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało
wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich
wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane
wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko
w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane
następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
4.3.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces
wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu
magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
4.3.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który
korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w
Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności
realizowanej przez Klienta.
4.3.3. podmioty kredytujące / leasingodawcy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy lub leasingodawcy obsługującemu
powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do
obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4.3.4. dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie
opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w
Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta
opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
4.3.5. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz
organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu
Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy
oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej
i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej
Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy
działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego
celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
4.3.6. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie
księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma
windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy
działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego
celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
4.3.7. dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów
oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu
Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych
logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych
osobowych osoby odwiedzającej, w tym również:
4.3.7.1. Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek
społecznościowych serwisu Facebook lub Instagram (np. przycisk „Lubię to!”, „Udostępnij” oraz
logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i udostępnia
dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami
prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o
działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach,
zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy
Usługobiorca ma konto na Facebooku lub Instagramie i czy jest zalogowany do Facebooka lub
Instagrama).

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia
RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a
także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane
dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje
dotyczące możliwego profilowania.
5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu
bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia
lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w
Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np.
przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych
zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom
danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu
Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała
skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie
Internetowym.
5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania
danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka,

przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę
dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania
jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np.
kod rabatowy.
5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w
podobny sposób istotnie na nią wpływa.
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą,
ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(„prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki
wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)
Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w
przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych
osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej
danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie
uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi
w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na
potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego
marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem
bezpośrednim.
6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można
kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą
elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z
formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.
7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA
7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,
wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na
dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego
urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików
Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
7.2. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu internetowego można podzielić na różne
rodzaje, według następujących kryteriów:
Ze względu na ich
dostawcę:
1) własne (tworzone
przez stronę Sklepu

Ze względu na ich okres
przechowywania na
urządzeniu osoby
odwiedzającej stronę
Sklepu Internetowego:

Ze względu na cel ich stosowania:
1) niezbędne (umożliwiające prawidłowe
funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego),

Internetowego
Administratora) oraz
2) należące do
osób/podmiotów
trzecich (innych niż
Administrator)

1) sesyjne
(przechowywane do czasu
wylogowania się ze Sklepu
Internetowego lub
wyłączenia przeglądarki
internetowej) oraz
2) stałe (przechowywane
przez określony czas,
zdefiniowany przez
parametry każdego pliku
lub do czasu ręcznego
usunięcia)

2) funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające
dostosowanie strony Sklepu Internetowego do
preferencji osoby odwiedzającej stronę),
3) analityczne i wydajnościowe (gromadzące
informacje o sposobie korzystania ze strony
Sklepu Internetowego),
4) marketingowe, reklamowe i społecznościowe
(zbierające informacje o osobie odwiedzającej
stronę Sklepu Internetowego w celu
wyświetlania tej osobie spersonalizowanych
reklam i prowadzenia innych działań
marketingowych w tym również na stronach
internetowych odrębnych od strony Sklepu
Internetowego, takich jak portale
społecznościowe

7.3. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez
odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:
Cele stosowania plików Cookies w Sklepie Internetowym Administratora
identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są
zalogowani (pliki Cookies niezbędne)
zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies
niezbędne)
zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do
Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji
Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji
korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu
Internetowego (pliki Cookies statystyczne)
remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez
anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa
kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich
przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci
reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe,
reklamowe i społecznościowe)
7.4. Sprawdzenie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres
funkcjonowania plików Cookies oraz ich dostawca) są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu
Internetowego jest możliwe w następujący sposób:
W przeglądarce
Chrome:
(1) w pasku adresu
kliknij w ikonkę
kłódki po lewej
stronie, (2) przejdź

W przeglądarce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonkę
tarczy po lewej stronie, (2) przejdź do
zakładki „Dopuszczone” lub
„Zablokowane”, (3) kliknij pole
„Ciasteczka śledzące między
witrynami”, „Elementy śledzące

W przeglądarce Internet Explorer:
(1) kliknij menu „Narzędzia”, (2)
przejdź do zakładki „Opcje
internetowe”, (3) przejdź do zakładki
„Ogólne”, (4) przejdź do zakładki
„Ustawienia”, (5) kliknij pole
„Wyświetl pliki”

do zakładki „Pliki
cookie”.

serwisów społecznościowych” lub
„Treści z elementami śledzącymi”

W przeglądarce
Opera:
(1) w pasku adresu
kliknij w ikonkę
kłódki po lewej
stronie, (2) przejdź
do zakładki „Pliki
cookie”.

w przeglądarce Safari:
(1) kliknij menu „Preferencje”, (2)
przejdź do zakładki „Prywatność”, (3)
kliknij w pole „Zarządzaj danymi
witryn”

Niezależnie od przeglądarki, za
pomocą narzędzi dostępnych np. na
stronie:
https://www.cookiemetrix.com/ lub:
https://www.cookie-checker.com/

7.5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje
zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies
za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć
(np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim
wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo
niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na
niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
7.6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody
na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może
być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat
zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych
przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych
stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
7.7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal
Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie
Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk
pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te
mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym
gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich
zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których
odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i
zainteresowania.
7.8. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics
informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład
zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia
by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka
prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.